Warning: include(pre.inc): failed to open stream: No such file or directory in /media/ssd/html/stars.co.il/www/speedy/golem.php on line 3

Warning: include(pre.inc): failed to open stream: No such file or directory in /media/ssd/html/stars.co.il/www/speedy/golem.php on line 3

Warning: include(): Failed opening 'pre.inc' for inclusion (include_path='.:/home/www/sites/stars.co.il/www/new2/include:/usr/local/share/pear:/home/www/sites/stars.co.il/www/new4/include:/home/www/sites/stars.co.il/www/new3/include') in /media/ssd/html/stars.co.il/www/speedy/golem.php on line 3
STARS.CO.IL :: כי הכוכבים לא משקרים
יומד ללכ ךרדב ,רוצי אוה ,רתויב העודיה תידוהיה הדגאה הארנכ ,"םלוג"ה
הוולמה תיביסנטניא היצטידממ האצותכ רצונ םלוגה .רכז םירקמה בורבו ,םדא
וא ,םלשומ-אלו הרוצ לוטנ והשמ לע תזמרמ "םלוג" הלימה .םייטסימ םישחלב
.המשנ אלל ףוג
רצי רשא ,גארפמ ואל הדוהי יברל תעגונ םלוגל עגונב רתויב העודיה היישעמה
תומיזמהו ,םימדה תוכיפש ,תוערפה ינפמ תידוהיה הליהקה לע ןגהל רוציה תא
.גארפמ סואד'ת רמוכה י"ע תובורק םיתיעל ומקרנש


הירוטסיה

תפוקתב דוע דאמ םדקומ םיעיפומ םידוהי י"ע יתוכאלמ רוצי תריצי לע םירופיס
תעב םלוגכ םדא ראותמ םייגולואית םינוידב .(ס"הנפל 500-מ םדקומ) דומלתה
.המשנ (בושח רתוי)-ו ,םייח וב חיפה םיהולא םרט ,ותוא ורציש
םיעודי ויה םיהולא לש ויתומשו ,תיב-ףלאה ,הרות ,הבותכה הלימה לש תוחוכה
.ולא םיטנמלאב םינומט ולוכ םוקיה תודוס יכ ונעטש ויהו ,םיקידצ דאמ טעמל
גוסמ םירבד דומלל הצורה לכ .הריציה חוכ תא םג וליכה ולא תורתסנ תועידי
.הריציה רפס - תע התואב רידנ די ןורפסב שמתשה ,הז
ליכמ ןטק ךרכ םלוא ,הריציה רפסב שרופמב םיעיפומ םניא ותריצי ןפואו םלוגה
לש םיישעמה םימוחתבו תוירואיתב םיקסועה) םיבר םיטסילבקל הרידא תובישח
.ירשפאל םלוגה תריצי ןויער תא ךפוהה "דלש" הווהמו ,(הלבקה
תא ריבסהל הסנמ אוהו 6-ה האמל 3-ה האמה ןיב בתכנ ירותסמה הריציה רפס
שומיש ךות סומסוקהו םלועה תיינב תא ללוכ ,םיהולא י"ע םוקיה תריצי
תוירוגטקל וקלוח תויתוא .ירבעה תיב-ףלאהו (תויהולא תואיחה) "תוריפס"ב
רפס ,םיוסמ ןבומב ,'וכו עיקרה ,ףוגב םיקלח ,תונוע ,עבט ינתיאל תוליבקמה
הקינכטב טלושה לכ ,יטרואית ןפואב .תיהולא "תודוסי תלבט" עיצה הריציה
.ולש ויתורטמל התוא לצנל לכוי וזה
םיקידצ ,הריציה רפס לש ןונישו דומיל תונש 3 ךשמב הכורא הדיקש ידי לע קר
.םמצעב םירוצי רוציל ולכי

רוקמ הווהמ רשא רולקלופהו תורפסה םוחתב ירלופופ טקייבוא וניה םלוגה
.םיטרסו תוזחמ ,הקיזומל הארשה
18-ה האמה דע ומסרפתה אל ( 1513-ב דלונ) גארפמ ואל יברל תועגונה תוישעמה
.:תירבה תולעבמ לייחל ורפיס רשא האוש ילוצינ לש םהיפמ בוש רכזומ םלוגה
תיב לע לגהל תנמ-לע ואובחמ םוקממ אצי המחלמ תעב וליפאו םלענ אל םלוגה"
תיב תא תא סורהל וטילחה םה גארפ תא ושבכ םינמרגה רשאכ .ולש תסנכה
גגהו תיקנע העיספ העמשנ ,תסנכה תיב תממדב ,וילא וסנכנשכ םלוא ,תסנכה
הרקיתב ןולחה ךרד תיקנע די ףכ לש תיללצ ואר םינמרגה םילייחה .דוערל לחה
.הקינפב םוקמהמ וסנו םהיקשנ תא ושטנ תורופס תוקד ךותו -


םלוג תריציל תוקינכט

הטיש רוקמ לכלו ,םלוג תריציל םיעגונה םיכמסמו םירפס לש הבחר תשק תמייק
לכב םמצע לע םירזוחה םיטנמלא רפסמ םימייק םלוא ,םיידוחי םיטנמלאו
לש הריציה ךילהתב םייקתהל םיבייחה ןיינבה ינבא םה יכ הארנו ,תורוקמה
:םלוגה
.םלוגה תא רצויש םדאה לש רתויב ההובג הרשכהו יסקט רוהיט .1
- םלוגה לש ףוגה תא רוציל ידכב (רמיח וא) המדא לש םיוסמ גוסב שומישה .2
.יהשלכ הרטמל השמוש וא הדבוע אל םלועמש המדא דוחייב
.םדא יומדל המדאה תא ךפוהש ילולימ סקטב שומישה .3
.רוציה תא ליעפמש "םשה" וא הלימ .4

ךילהת ביבס תובורק םיתיעל תובבוס םלוג תריציל םייניבה ימימ תוקינכט
לש בצמב תואצמיה ךות (ןורכיזהמ הארנכ) םולקיד בייחמה רתויב בכרומ
.םיהולא לש ויתומשמ רתוי וא דחא ,היצטידמ
ובברועש רחאלש בתכנ סמרוומ רזעלא יפמ הריציה רפס לש תחא תונשרפב ,אמגודל
לש םיפגה תא רוציל אוה ןושארה בלשה םירוהט םימ םע םירהה ןמ תילותב המדא
"םייפג"המ דחא לכ ,(םייפתכהו שארה תא םיגציימ הז הרקמב םייפג) םלוגה
וזכ תוא לכ .הריציה רפס תורכזומה ירבעה תיב-ףלאהמ תויתוא י"ע גצוימ
221" תארקנ וז הטיש .תוגוז רוציל תנמ-לע תפסונ תירבע תואל תכדושמ
."םירעשה
םירוציעהמ תחא םע ירבעה תיב-ףלאב תוא לכ םיביכרמ ינשה בלשב
םיפוריצהמ דחא לכ םיאטבמו ,("הוהי" יוטיבל יוניכה) "ןוממרגהרטט"המ
.הפ-לעב ורצונש
?ןוכנ ,טושפ
םיהולא לש ויתומשב שומיש השענ םהב ,רתוי הברה תובכרומ תוטיש תומייק
םלוא ,םילימ 72-מ בכרומה לאה לש ומשב וליפא וא תויתוא 42-מ םיבכרומה
םוצעה חוכה בקע) תובר הכ םינש ךשמב דוסב רמשנ הלא תומש יוטיבש ןוויכמ
ידיימ תוומל םרוג הלא תומש יוטיבב הנטק תועט לכש ןוויכמו ,(םהב ןומטה
!רתויב רידנ היה םהב שומישהו תורידנ ויה ולא תוטיש ,םתוא אטבמה לש

םירופיסה טושיפ םשל ילוא ,"וטשפתה"ו וכלה םלוג תריציל תוטישה ,םינשה םע
ךות םורעמה תא םיפיקמ םיטסילבקהו םורעמב תחנומ המדאה ולא תוטישב .םהילע
היצמרופסנרט תרבוע המדאה סקטה ידכ ךות ."םישדוקמ תומש"ו םירומזמ תשיחל
וא הלימ תביתכ תועצמאב לעפומ אוה םלשומ ףוגה רשאכ .םדא תרוצ "תשבול"ו
הרקמב) ויפ ךותב - רתוי תורידנ םיתיעלו ולש המאה לע וא ולש חצמה לע םש
.(םיהולא לש ומש םע עימק םלוגה לש ואווצ לע ודנע רידנו דחא
המודב ,רצונש ןושארה שונאה ןב) "םדא" :ןה תוירלופופ "הלעפה תולימ"
תואה תא םיקחומ ,םלוגה תא "תובכל" םיצור רשאכ ."תמא"ו (המדאהמ ,םלוגל
."תמ"ל ךפוה "תמא"ו "םד"ל ךפוה "םדא" ךכו ,"הלעפהה תלימ"ב הנושארה

ונתח לא הנפ אוה .ומולחב הווחש ןוזח תובקעב םלוגה תא רצי גארפמ ואל יבר
לא ואצי השולשה .הרזעל השקבב יולה בוקעי ןייטצמה ודימלתו ןהוכה קחצי
המדאה לע וינפ תא ורייצו ,ץובהמ םדא ולסיפ ויתודג לעו ,רחש םע גהנה
לכ םימעפ 7 םלוגה תא ףיקהל וידימלתל הרוה ואל .בגה לע בכוש הארנש ןפואב
,הליחת .םהינפב ףשחש .(רופיסב תוטרופמ ןניא רשא) תואחסונ תשיחל ךות דחא
ומצעב ףיקה ואל םדא תומדב הררקתהש רחאלו ,טהול םודאב הרהז םלוגה תומד
תולימ תא השולשה ומלקיד ףוסבל .הרותה רפס ודיבשכ םימעפ 7 םלוגה תא
חפיו המדאה-ןמ רפע םדאה-תא םיהלא הוהי רצייו"7 - 'ב תישארב :הלעפהה
"היח שפנל םדאה יהיו םייח תמשנ ויפאב


םלוגה תונוכת

"חור"ה ול הנתינ .תישונא המשנ ול ןיאש ןוויכמ ,תוינחור תונוכת ןיא םלוגל
יסיסבה םייחה חוכו יח רוצי לכ לש סיסבה "תויחה תמשנ" ,"תומצעה תמישנ" -
וניא אוהו ,םש םלוגל ןיא .רתוי הלענו בגשנ והשמ םלוגב ןיא םלוא רתויב
אלא תוירזכא הז ןיא .ויוביכ תעב רעצ לכ עיבמ וניא אוהו ישונא רוצי בשחנ
לכ אלל ,טובורל המודב ,םיח םע ץפח וניה םלוגה .תישגר תושידא רתוי
.ומצע רוציהמ בושח רתויו שודק הריציה ךילהת .ולשמ תונוצר
תולוכיל טרפ ,ףלואמ בלכל םיתיעל לבקומ םלוגה ,תוילטנמ תולוכי תניחבמ
קר עמשנ בורלו ,תוארוהה תא עצבמ ,ול רמאנ המ ןיבמ אוה .ןבומכ תוישגרה
.ולש ישארה רצויה כ"דב - דחא "ןודא"ל

לודג רוציב רבודמ כ"דב .לפרועמ בורלו רידנ רבד אוה םלוגה לש יזיפ רואת
ואל יבר .(הבקנ ןיממ םלוג רצונ ובש דחא רידנ הרקמל טרפ) רכז ןיממ יצובו
םלוא ,הליהקה ינפב ותוא גיצהו םיטושפ םידגבב רציש םלוגה תא שיבלה גארפמ
.רבודמ תמאב המב ועדי םיטעמ
םע בורל רשקנ רובידה חוכש ןוויכמ ,םליא םלוגה ללכה ןמ אצוי אלל טעמכ
.המשנה
הניכ ותוא) ולש םלוגהו ואל יבר לע םירבדמה רתוי םיבכרומ םירופיס
לוכי וניא אוה ,תח אללו הדח העימש םע ,קזח רוצי לע םירבדמ ("ה'לסוי"
.עצפיהל לוכיו ןשי אוה ,תויסיסב תוארוה ןיבמ םלוא רבדל
רשא דע רתויו רתוי קזחל ךפוהו םויל םוימ לדג רוציה ,םלוגה ירופיס בורב
ותעד לע ףרטנ םלוגה םידחא םירופיסב .ידימ ןכוסמל ךפוהש וא יטקרפ וניא
קוסעל יאשר ומצעב םיהולא קר יכ רסמה תא השיגדמש הדבוע - רבד לש ופוסב
.םייחה תריצי תכאלמב

תימויה תיזחתה       
תולזמ ןיב המאתה       
יגולורטסא הבהא דמ       
ילש לזמה       
םירפסמב םייחה       
םויה היגולורטסא       
הירוטסהב םויה          
?םויה דלונ ימ          
תיגולורטסא היירפס       
?היגולורטסא יהמ         
הירוטסיהה         
?לעופ הז ךיא          
?דבוע הז םאה          
תולזמה תונוכת          
םיבכוכה          
תודוסיה          
תבחרומ תיזחת תשיכר       
תיגולורטסא הפמ תשיכר       
 
ילש יניסה לזמה       
תולזמ ןיב המאתה       
לזמ תיגוע חוציפ       
?תיניס היגולורטסא יהמ      
םייניסה תולזמה       
 
יגולורמונ ח"וד       
ילש םשה       
ילש תיבה רפסמ       
יגולורמונ הבהא ןובשחמ       
?היגולורמונ יהמ       
תיזחת תשיכר
תיגולורמונ
      
 
גוז ינב ןיב המאתה
תולזמה י"פע
      
גוז ינב ןיב המאתה
תיניס היגולורטסא י"פע
      
יגולורמונ הבהא ןובשחמ       
יגולורטסא הבהא דמ       
גוז ינב ןיב המאתה
טוראט יפלק י"פע
      
תיזחת תשיכר
תבחרומ תיגולורטסא
גוז ינב ןיב המאתה לע
      
תיזחת תשיכר
תבחרומ תיגולורמונ
גוז ינב ןיב המאתה לע
      
ןב רובע תירוקמ הנתמ
תבחרומ תיזחת - גוזה
      
 
טוראט יפלק תוסירפ       
?טוראט יפלק םה המ       
 
הלבק       
תוכרב       
לתוכל קתפ חלש       
םינוש םירצומ תשיכר
(בורקב)
      
תבחרומ תיזחת תשיכר
הלבקה י"פע
      
 
?ילש לטסירקה והמ       
םהיתונוכתו םילטסירק       
 
לע תיגולורטסא תיזחת
קסעה תיב
      
קסעה תיב תיזחת
היגולורמונ יפל
      
קסעה תיב תיזחת
טוראט יפלק יפל
      
םיפתוש ןיב המאתה       
יגולורטסא תופתוש דמ          
יגולורמונ תופתוש דמ          
םיפתוש ןיב המאתה
טוראט יפלק י"פע
         
קסעה תכרב       
תיקסע תיזחת תשיכר
תבחרומ
      
 
ץישפיל לצרה לע עדימ       
ץישפיל לצרה לש תויזחתה       
לש תיזחת תשיכר
ץישפיל לצרה
      
תואצרה       
 
היגולורטסא       
יללכ רבסה          
הירוטסיהה          
?לעופ הז ךיא          
?דבוע הז םאה          
תיניס היגולורטסא       
?תיניס היגולורטסא יהמ          
םיניסה תולזמה          
תולזמ       
תולזמה תונוכת          
תולזמה ידעומ          
תודוסיה       
םיבכוכה       
?היגולורמונ יהמ       
תידוהי הקיטסימ       
הלבק          
תיליל          
םלוגה          
הקיטסימב דוע       
םילטסירק          
ךאב יחרפ          
היגולופרג          
דיה ףכ          
היצטידמ
תילטנדנסנרט
         
תיפוג ץוח הנרקה          
טוראט          
רחא דמימ          
סומדרטסונ          
סומתירויב          
תוליה          
תוומה רחאל םייח          
 

Stars.co.il - ל תורומש תויוכזה לכ ©
B4U.com