ולבקו ,םיאבה םיטרפה תא וניזה
.תישיא םכל תמאתומה תיזחת םניח
:הנש
:םוי / שדוח