אינדקס המומחים
כל המאמרים של מיטב המומחים פעם בשבוע ישירות למייל שלך.
שם
דוא"ל
סוד התיקון

סוד התיקון

מאת: יהודית עזרד

האר"י מסביר בספרו "שער הגלגולים" כי מטרת הגלגול היא לתקן את אשר עיוותנו בגלגולים קודמים: "בעניין גלגול נשמות למה מתגלגלים: דע, כי הנשמות יתגלגלו לכמה סיבות: הראשונה היא, לפי שעבר על איזו עבירה מעבירות שבתורה ובא לתקן. הב' היא, לתקן (איזו) מצווה שחסר ממנו. השלישית היא, שבא לצורך אחרים, להדריכם ולתקנם".

שתי הסיבות הראשונות הן בין אדם למקום ובין אדם לעצמו. זהו תיקון פרטי לנשמה, הסיבה השלישית, לעומת זאת, הינו תיקון שבין אדם לחברו. כאשר אדם הזיק לחברו בנפשו, בגופו או בממונו - עליו לחזור לגלגול כדי לתקן את אשר עיוות, לשלם לו את חובו המדויק ולהביא לכך שיסלח לו על חטאי העבר.

כך נמצא בתלמוד הבבלי כי "עבירות שבין אדם לחברו אין יום הכיפורים מכפר, עד שירצה את חברו" .  והרמב"ם מסביר ב"הלכות תשובה" כי "עבירות שבין אדם לחברו, כגון החובל את חברו או מקלל חברו או גוזלו וכיוצא בהן, אינו נמחל לו לעולם עד שיתן לחברו מה שהוא חייב לו וירצהו, אף על פי שהחזיר לו ממון שהוא חייב לו, צריך לרצותו ולשאול ממנו עד שימחל לו...".  

הרמב"ם אינו מתייחס כאן לסוגיית הגלגולים, אולם ניתן להסביר את המושג "אינו נמחל לו לעולם" בכך שאם יצא מן העולם בלא שנמחל לו, עליו לחזור לגלגול על-מנת להחזיר את חובו, ולעתים אף יזדקק לגלגולים רבים עד שיימחל לו לחלוטין.

יש דין ויש דיין
הבעל שם טוב (הבעש"ט) ציוה פעם את תלמידו ר' דב בער לנסוע ליער אחד ולהתעכב שם סמוך לאילן מסוים שפלג מים מפכה תחתיו. ר' דב בער לא שאל לשם מה עליו לנסוע, אלא מיהר וקיים את מצוות רבו הקדוש. בהגיעו אל היער, מצא את העץ שאליו התכוון הבעש"ט. הסתתר מאחוריו והמתין לבאות.

כעבור שעה קלה הגיע לשם איש הדור בלבושו. האיש, עשיר לפי מראהו, התיישב בצל העץ ולאחר שנח זמן מה בצל האילן ושתה ממימי הפלג המפכים לידו, קם והמשיך בדרכו. הסתכל ר' דב בער על המקום בו ישב האיש וראה כי השאיר שם את ארנקו. מסתבר שנפל מכיסו בלי שירגיש, חשב, ושוב הסתתר וחכה. והנה הגיע אל היער אורח נוסף, ראה את הארנק, הכניסו לכיסו והלך. מיד לאחר מכן הופיע אדם שלישי, דלפון וחסר כל לפי מראהו ולבושו, התיישב ליד העץ ולאחר שעה קלה נרדם בצלו. ר' דב בער עדיין עמד והמתין. והנה הגיע האיש הראשון.

אין זאת כי הבחין באבדתו וחזר לחפשה במקום שבו נח. כשראה את העני שוכב למרגלות העץ חשד בו כי גנב את ארנקו. העירו ודרש ממנו להחזירו לו. טענותיו של העני כי לא מצא ארנק, הצעותיו החוזרות ונשנות לפשפש בכליו וכי אינו יודע כלל מה נדרש ממנו, לא הועילו לו.

בעל הארנק התקצף והכהו מכות נמרצות. כשראה כי הנה עוד מעט תפרח נשמתו של המוכה, הניחו והסתלק לדרכו. ר' דב בער לא הבין דבר ממה שראה ושמע. כשחזר אל רבו, הסביר לו הבעש"ט את פשר הדברים.

"ללמדך שלחתיך", אמר הבעש"ט. "דע כי האנשים אשר ראית ביער נמצאים בעולם בגלגול שני. בגלגול הראשון היה בעל הארנק נתבע בדין מסוים ומוצא הארנק היה התובע אותו. העני שחטף מכות נמרצות היה הדיין של השניים. לפי הדין היה הנתבע חייב לשלם, אלא שאותו דיין עוות את הדין ופסק לזכותו. בהגיעם שלָשתם לבית-דין של מעלה נגזר עליהם לרדת פעם נוספת לעולם הזה ולתקן את אשר עוותו, וכך נשתלשלו הדברים שהתובע קיבל את כספו, הנתבע שילם והדיין ספג מכות ממנו על שגרם לו לחטוא ולעכב בידו ממון זרים, וזהו שאמרו בזוהר", הוסיף הבעש"ט ואמר לר' דב בער, "ואלה המשפטים אשר תשים לפניהם - דא רזא דגלגוליא".


לכן, יש שלעתים מתחייב אדם בדין תורה לשלם בעוד שלמעשה אין הוא חייב, או יתכן שהתובע הביא עדי שקר שלא הוכחשו או שהדיין עוות את הדין ופסק שלא כהלכה ואז עומד האדם ולבו עליו מר וכואב, היתכן?! זועק הוא, האין דין ואין דיין?! אלא שאין הוא יודע כי יתכן שהפעם הוא אמנם זכאי, אולם בגלגולו הקודם בודאי נתחייב ממון לפלוני, ממון שלא שילם, ועתה נתבע הוא לשלמו, כי אכן יש דין ויש דיין...".

לכל אדם יש תיקונים רבים שעליו לבצע במהלך חייו. לשם כך ירד לגלגול הזה. כולנו מתקנים במהלך חיינו לפחות חלק מן המוטל עלינו, אולם ישנם תיקונים רבים הקשים לנו לביצוע וישנם כאלה שאינם ידועים לנו בבירור. אם נמצא את הדרך לדעת מהם התיקונים שעלינו לסיים בגלגול זה, נוכל באמת להתקדם לקראת יעודנו.

אדם המגלה את סוד גלגוליו, נפרד מן המקריות העוטה את חייו. משל לאדם הנוסע במכונית, מפת הדרך אינה בידיו ואינו יודע מה צופנים לו עיקולי הדרך. מנקודת מבטו הכביש נראה ישר, פתוח וללא מכשולים, הוא נוסע בכביש בבטחה כמו מלך. לפתע הוא מגיע לעיקול בדרך או מהמורה מפתיעה, לעתים יש שיבושים בכביש. כשהוא מגיע לדבר המעכב אותו - עליו לשנות מהלך, לסטות מהדרך, לעבור לכביש צדדי ורק אחר-כך לחזור לדרך המלך.

כך אנו, הנוסעים במנהרת הזמן, תחילה כמו בני-מלכים, חשים שאנו שולטים היטב בהגה חיינו. לעתים מכונית חיינו נפגשת עם אנשים, מצבים, אירועים המקשים עלינו את הדרך, מהמורות נבקעות בכביש ועלינו לגייס כוחות לטפל במהמורות חיינו.

אנו שואלים עצמנו בתימהון איך הגיעה תקלה זו בדרכנו. אך לוּ הגבהנו עוּף כמעוף הציפור, לוּ היינו מודעים למהלכים הפנימיים המניעים את גלגל חיינו וגורלנו, לוּ "לקחנו רוורס" וצָפִינו במסלול הקודם, לוּ זיהינו את האנשים הניצבים מולנו מן העבר - היינו יודעים לתמרן טוב יותר את מהלך חיינו הנוכחיים, מכירים במעט את הסיבה לדברים ומבינים יותר את התוצאה שלהם.

לאדם מודע, קל יותר ללכת במעגל החיים, לנסות לא לטעות שוב באותה מהמורה המוכרת כל-כך בה נפל בעבר.

יהודית עזרד, מרצה ומטפלת בשחזור גלגולים

למאמרים נוספים:

פסיכותרפיה ע"פ שחזור גלגולים

ההכנה לחיים
מדיטציה קבלית
כח הדמיון כאספקלריא של המציאות
איך גורמים לשינוי?


הדפס מאמרהדפס מאמר שלח לחברשלח לחבר Stars.co.il on Facebookקבלו עדכונים גם בפייסבוק

רוצה לקבל כל יום תחזית באימייל שלך? הרשם\י כאן - חינם! רוצה לקבל כל יום תחזית באימייל שלך? הרשם\י כאן - חינם!


הזן תאריך לידה וקבל את תחזית האסטרולוגיה היומית שלך
תחזית אסטרולוגית יומית אישית במייל בחינם לחץ כאן >>
הורוסקופ שבועי