ישאר

ילש יגולורמונ בושיח   היגולורמונ יהמ
יגולורמונ הבהא ןובשחמ  ילש תיבה רפסמ   ילש םשה

יגולורמונ תוישיא חותינ   יבגנה קרב גולורמונ
גוז ינב ןיב המאתה   םידוליי לש תומש ץועיי
םיפתוש ןיב המאתה   תיעוצקמ המאתה   קסע חותפל ךיראת הזיאב

Stars.co.il - ל תורומש תויוכזה לכ ©
B4U.com