Warning: include(pre.inc): failed to open stream: No such file or directory in /media/ssd/html/stars.co.il/www/speedy/aries.php on line 8

Warning: include(pre.inc): failed to open stream: No such file or directory in /media/ssd/html/stars.co.il/www/speedy/aries.php on line 8

Warning: include(): Failed opening 'pre.inc' for inclusion (include_path='.:/home/www/sites/stars.co.il/www/new2/include:/usr/local/share/pear:/home/www/sites/stars.co.il/www/new4/include:/home/www/sites/stars.co.il/www/new3/include') in /media/ssd/html/stars.co.il/www/speedy/aries.php on line 8
STARS.CO.IL :: כי הכוכבים לא משקרים
ARIES - הלט
21/3 - 21/4
םינייפואמ לזמה ינב .הקושתהו ףחדה ,שגרה לזמ אוה הלט לזמ
דימת תויהל םיצור םיאלטה .םייביסלופמיאו םיילנויצומא םיסופיט םתויהב
הדימ םהב שיו הזמ תוחפב םיקפתסמ אל םה ,חצנל ,ןושארה םוקמב
םסקה ,המזירכהמ עבונה תוגיהנמ רשוכ םיאלטל ."םולכ וא לכה" לש
םישנא םהירחא ףוחסל םילגוסמ םה .םהלש תכשומה תוישיאהו ישיאה
רחאל ןיינע ודבאי ,בורל .םיטקיורפ תולחתהבו תומזיב דואמ םיחילצמו
הז לזמש םשכ .אבה טקיורפה תא ושפחיו טקיורפה לש ןושארה בלשה
תויהל ךרוצה םייק לזמה ינבב םג ךכ תולזמה לגלגב ןושארה אוה
םידעוצ ,הובג ימצע ןוחטב ילעב םיאלטה .תולחתהל הבהאהו םינושאר
,תושדח תויודדומתהו םירגתאמ םינהנ םה .עדונ-אלה רבע לא דחפ אלל
דואמו םיימניד ,םייטגרנא םיסופיט .םהב םיחילצמ םהש ללגב רקיעב
םירבדה ןמ הלודג תובהלתה םהל שי .םוזילו רוציל םיבהואש םייביטקא
םיאלטה .שוגירו טהל םהב רצוי אלש ןיינעב וקסעי אל ןכלו ,םישוע םהש
תא םיעימשמ םה םהב םיפירחו םירעוס םיחוכיול סנכיהל םיבהוא
םיזחואו עונכשל םילק אל םה .תלבוקמ אל איה םא וליפא ,םתעד
ורבדי םיאלטה .הנורחאה הלימה תא ורמאי דימת .תונשקעב םתעדב
שוח ילעב םניא .ןחלושה לע םירבדה תא ומישיו םייניעה הבוגב "ירגוד"
םירציו םיפחד ךותמ םילעופ םה .טקאט ירסחכ ובשחי םיתעלו יטמולפיד
םיליעפ תויהל םינינועמ םה .דצה ןמ םיפוצל ךופהל םהמ םיענומה םיזע
םיתיעל םהיתולועפ .םיניינעמה םירבדה םירוק םש ,תושחרתהה זכרמב
.רבעה לע וטרחתי אל םה ךא ,תוזיזפ

בכוכה
המחלמה לא אוה סרמ .הלט לזמב טלושה בכוכה אוה (םידאמ) סרמ
ךפשנה םדה םע רשקתמ בכוכה לש םודאה ועבצ .תימורה היגולותימב
למסמ המחלמה לא .הז לזמ ינב תנייפאמה הקושתה םעו המחלמב
תויביסרגאו ץמוא ,זוע םיאלמ םה .קבאמל תאצל םתונוכנ תא םיאלטב
.ברקה הדשב םהל ורזעיש

יאנפו יוליב
לגרודכ ,לובטופ ומכ יזיפו יתורחת טרופסב םצרמ לכ תא ועיקשי
.המיחל תויונמואו

הבהא
םירציו הקושת יאלמ םיסופיט םה םיאלט :הבהאב םג ךכ םייחב ומכ
דיקפתב קחשל םיבהוא םה .תוניינעמו תוטהול םיסחי תוכרעמ ולהניש
םימיאתמש םיסופיטל םיקוקז .םישדח םירשק תריצימ םינהנו םיתפמה
םירוצי םה םיאלט .םיאלפנ םה המכ םהל ורמאישו םהלש ימנידה בצקל
.םילאטאפ-םאפ וא םינאו'ז ןוד תולקב תויהל םילוכיש םיינימ

הלט לזמ ינב םימסרופמ
לימא ,טראקד הנר ,ךוג ןאו טנסניו ,י'צניו הד ודרנואיל ,ךאב ןאיטסבס ןהוי
,טיבש יפיצ ,רב ידנס ,יטייב ןרוו ,הטיר ,בוקובנ רימידלו ,ןידי לאגי ,אלוז
.הלופוק דרופ סיסנרפ ,ודנרב ןולרמ
תימויה תיזחתה       
תולזמ ןיב המאתה       
יגולורטסא הבהא דמ       
ילש לזמה       
םירפסמב םייחה       
םויה היגולורטסא       
הירוטסהב םויה          
?םויה דלונ ימ          
תיגולורטסא היירפס       
?היגולורטסא יהמ         
הירוטסיהה         
?לעופ הז ךיא          
?דבוע הז םאה          
תולזמה תונוכת          
םיבכוכה          
תודוסיה          
תבחרומ תיזחת תשיכר       
תיגולורטסא הפמ תשיכר       
 
ילש יניסה לזמה       
תולזמ ןיב המאתה       
לזמ תיגוע חוציפ       
?תיניס היגולורטסא יהמ      
םייניסה תולזמה       
 
יגולורמונ ח"וד       
ילש םשה       
ילש תיבה רפסמ       
יגולורמונ הבהא ןובשחמ       
?היגולורמונ יהמ       
תיזחת תשיכר
תיגולורמונ
      
 
גוז ינב ןיב המאתה
תולזמה י"פע
      
גוז ינב ןיב המאתה
תיניס היגולורטסא י"פע
      
יגולורמונ הבהא ןובשחמ       
יגולורטסא הבהא דמ       
גוז ינב ןיב המאתה
טוראט יפלק י"פע
      
תיזחת תשיכר
תבחרומ תיגולורטסא
גוז ינב ןיב המאתה לע
      
תיזחת תשיכר
תבחרומ תיגולורמונ
גוז ינב ןיב המאתה לע
      
ןב רובע תירוקמ הנתמ
תבחרומ תיזחת - גוזה
      
 
טוראט יפלק תוסירפ       
?טוראט יפלק םה המ       
 
הלבק       
תוכרב       
לתוכל קתפ חלש       
םינוש םירצומ תשיכר
(בורקב)
      
תבחרומ תיזחת תשיכר
הלבקה י"פע
      
 
?ילש לטסירקה והמ       
םהיתונוכתו םילטסירק       
 
לע תיגולורטסא תיזחת
קסעה תיב
      
קסעה תיב תיזחת
היגולורמונ יפל
      
קסעה תיב תיזחת
טוראט יפלק יפל
      
םיפתוש ןיב המאתה       
יגולורטסא תופתוש דמ          
יגולורמונ תופתוש דמ          
םיפתוש ןיב המאתה
טוראט יפלק י"פע
         
קסעה תכרב       
תיקסע תיזחת תשיכר
תבחרומ
      
 
ץישפיל לצרה לע עדימ       
ץישפיל לצרה לש תויזחתה       
לש תיזחת תשיכר
ץישפיל לצרה
      
תואצרה       
 
היגולורטסא       
יללכ רבסה          
הירוטסיהה          
?לעופ הז ךיא          
?דבוע הז םאה          
תיניס היגולורטסא       
?תיניס היגולורטסא יהמ          
םיניסה תולזמה          
תולזמ       
תולזמה תונוכת          
תולזמה ידעומ          
תודוסיה       
םיבכוכה       
?היגולורמונ יהמ       
תידוהי הקיטסימ       
הלבק          
תיליל          
םלוגה          
הקיטסימב דוע       
םילטסירק          
ךאב יחרפ          
היגולופרג          
דיה ףכ          
היצטידמ
תילטנדנסנרט
         
תיפוג ץוח הנרקה          
טוראט          
רחא דמימ          
סומדרטסונ          
סומתירויב          
תוליה          
תוומה רחאל םייח          
 

Stars.co.il - ל תורומש תויוכזה לכ ©
B4U.com